మసీదు కుర్చీ!!!

మసీదు కుర్చీ!!
=============

కుర్చీ మీద కూర్చున్నోడు గొప్ప, దాని పక్కన నిలుచున్నోడి కంటే, దాని వెనకాల నేలపై కూర్చున్నోడి కంటే.
అందుకే కుర్చీకి డిమాండ్. ప్రతి వ్యక్తికీ ఎలాగోలా చేసి కుర్చీమీద కూర్చోడమే టార్గెట్.
కుర్చీ పెద్దరికానికి ప్రతీక, హోదాకి ప్రతీక, అధికారానికి ప్రతీక, డబ్బూ-దర్పానికి ప్రతీక, సౌకర్యానికి ప్రతీక. పది మంది జనాలుండి, కేవలం రెండో-మూడో కుర్చీలుంటే, ఇక ఆ కుర్చీలకుండే డిమాండ్ చూడాలి. వాటికోసం అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్లు, రెకమెండేషన్లు,పోటీలు, గొడవలు, అలకలూ, ‘నేనేంటో-నా లెవలేంటో తెలుసా ‘ టైపు డైలాగులు… ఇదంతా హ్యూమన్ టెండేన్సీ, మానవ నైజం.

Continue reading “మసీదు కుర్చీ!!!”