అద్భుతమైన సంభాషణ

ప్రముఖ కెనడియన్ మేధావి – జోర్డాన్ పీటర్సన్, మరియు ముస్లిం ప్రొఫెసర్ – హమ్‌జా యూసుఫ్ మధ్య జరిగిన 1.5 గంటల చర్చ, ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే – మెదడుకు జంబో బిర్యానీ(మేత టైపులో) లాంటిది.

దాన్లో హమ్‌జా యూసుఫ్ ప్రస్తావించిన వ్యక్తులు/అంశాలు :-

▪️Edward Gibbon English Historian
▪️Charles Taylor Canadian Philosopher
▪️Jacques Lusseyran French Author
▪️Ibn Ata Allah al-Iskandari Malikite Jurist
▪️Abu al-Abbas al-Mursi Andalusian Sufi
▪️Abu Hamid Al-Ghazali Theologian
▪️Raymond A. Moody American Philosopher
▪️Richard M. Weaver American Historian
▪️Friedrich Nietzsche German Philosopher
▪️Aurel Kolnai Hungarian Philosopher
▪️Robert Frost American Poet
▪️Jack Bridges American Actor
▪️George Y. Kohler Jewish Thought
▪️Ignác Goldziher Hungarian Orientalist
▪️Thomas Aquinas Italian Priest
▪️Averroes Andalusian Polymath
▪️Aristotle Greek Philosopher
▪️Jacques Maritain French Philosopher
▪️Maxim Rodinson French Orientalist
▪️Mansur Al-Hallaj Persian Poet
▪️Diana Darke English Author
▪️Ivan Aguéli Swedish Artist Author
▪️Thomas Cleary American Author
▪️Meister Eckhart German Theologian
▪️George Vithoulkas Greek practitioner
▪️Confucius Chinese Philosopher
▪️Mohammed (pbuh)
▪️Jesus (pbuh)


Books :
▪️The Quran
▪️The Bible
▪️The Talmud
▪️The Hadith collection
▪️The Varieties of Religious Experience
▪️And There Was Light
▪️The Criterion Of Action
▪️Life After Life
▪️The Fall Of The Roman Empire
▪️The western Canon
▪️Stealing From The Saracens
▪️Unlocking The Zen Koan
▪️The Nicomachean Ethics

Essays :
▪️The Three Riders Of The Apocalypse

Poems :
▪️Fire and Ice
▪️Accidentally On Purpose

Films :
▪️Fearless 1993

Quotes:
▪️Surah Al Mulk Ayat 2 (67:2 Quran)
▪️Surah Fatir Ayat 24 (35:24 Quran)
▪️Surah Al ikhlas (112 Quran)
▪️John5:14 (Bible)
▪️Matt18:30 (Bible)
▪️Sahih al-Bukhari 6307 (Hadith)
▪️Sahih al-Bukhari 528 (Hadith)
▪️Sahih al-Bukhari 5671 (Hadith)
▪️Sahih al-Bukhari 7394 (Hadith)
▪️Sunan Altirmithi 2007 (Hadith)
▪️Sahih al-Bukhari 6604 and Muslim 2891
▪️Sahih al-Bukhari 50 (Hadith)
▪️Sahih Muslim 2818 (Hadith)
▪️Aristotle : Either a beast or god …
▪️Aristotle : Plato is a friend Truth is ….
▪️William Shakespeare : Tis mad idolatry….
▪️Confucius : Study without thinking ….
▪️Dr George Vithoulkas : on atheism
▪️Robert Frost : Fire and Ice
▪️Robert Frost : Accidentally On Purpose
Impressive Sheikh Hamza ma shaa allah,

Leave a Reply

Your email address will not be published.